Nhân sự thuê ngoài

Dịch vụ Nhân sự thuê ngoài (Outsourced HR services) là một dịch vụ được cung cấp bởi các công ty tư vấn hoặc các chuyên gia nhân sự cho các doanh nghiệp để giúp họ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Quy trình như sau:

  1. Tư vấn và đánh giá: Dịch vụ sẽ tư vấn và đánh giá nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp về nhân sự.
  2. Tìm kiếm và chọn lọc nhân viên: Dịch vụ sẽ tìm kiếm và chọn lọc nhân viên phù hợp cho doanh nghiệp.
  3. Tuyển dụng và triển khai: Dịch vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng và triển khai nhân viên mới.
  4. Quản lý và đào tạo nhân viên: Dịch vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và đào tạo nhân viên để đảm bảo sự phát triển của nhân viên và doanh nghiệp.
  5. Hỗ trợ vấn đề nhân sự: Dịch vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.